Lider przyszłości z AQ8L

Wychodząc na przeciw wyzwaniom XXI wieku, zaprojektowaliśmy dla liderów przyszłości nowatorskie szkolenie menadżerskie oparte na teorii integralnej Kena Wilbera oraz Dynamice Spiralnej Dona Becka i Cowan’a, które można wykorzystać do zrozumienia i zarządzania procesem rozwoju współczesnej organizacji. Teoria integralna Wilber’a daje możliwość opisu, zrozumienia i zarządzania całością organizacji, uwzględniając wszystkie aspekty jej funkcjonowania. Dynamika spiralna wychodząc od opisu zachowań ludzi wnioskuje o leżących u ich podstaw wartościach, przekonaniach, światopoglądzie czy poziomie świadomości uczestników organizacji oraz kulturze organizacji jako całości. Obydwa modele opisują proces rozwoju organizacji w perspektywach horyzontalnej i wertykalnej.

Model 4Q8L oznacza Cztery Kwadranty i Osiem Poziomów, gdzie 4Q to cztery kwadranty odnoszące się do czterech ćwiartek modelu Wilber’a (AQAL), a 8L to osiem poziomów opisywanych przez model Dynamiki Spiralnej…czytaj dalej o Dynamice Spiralnej

szkolenia menadżerskie

 


CELE SZKOLENIA

  • Profesjonalne wprowadzenie w teorię integralną, która w sposób rewolucyjny i całościowy pokazuje wpływ określonych postaw, decyzji, technik zarządzania na organizację.
  • Zrozumienie „złudzenia płaskiej ziemi” (Wilber) i nauczenie się umiejętności wielowymiarowej analizy wszystkich płaszczyzn rzeczywistości.
  • Zwiększanie efektywności zawodowej poprzez umiejętność uwzględniania szerszych skutków organizacyjnych, przyczyn decyzji i technik zarządczych.
  • Poznanie i zastosowanie modelu Spiral Dynamics, który umożliwia odkrywanie motywów ludzkiego działania, radzenia sobie ze zmianą w sposób pozytywny i produktywny.
  • Zrozumienie istoty świadomego wypełniania roli przywódcy uwzględniające umiejętne i celowe wykorzystanie wiedzy i umiejętności zarówno własnej jak i współpracowników.

Nowatorskie szkolenie menadżerskie dotyczące rozwoju zdolności przywódczych opartych na teorii integralnej i Dynamiki Spralnej.


PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie przeznaczone jest dla biznesmenów i menadżerów najwyższego szczebla, liderów przyszłości, charyzmatycznych przywódców, elastycznych i otwartych inicjatorów pozytywnych zmian, zorientowanych na ludzi, optujących za nowoczesnością zarządzania, do postmaterialistów rozumianych w sensie Ingleharta, związanych z demokratyzacją i tendencjami globalnymi.


NASZE METODY

MetodyTo co nas wyróżnia to wykorzystywane przez nas innowacyjne metody nauczania, oparte na teorii integralnej i holistycznym podejściu do uczącego się, dostosowywane do tematu, do poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia. Przy czym samopoznanie, rozwój uczącego się oraz jego refleksja nad sobą i światem stanowi dla nas punkt wyjścia. Szkolenia prowadzimy innowacyjnie z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Ważnym elementem naszych szkoleń są praca z filmem i video-feedback, dająca uczestnikom możliwość wypróbowania i sprawdzenia nabytych umiejętności. Poza tym stosujemy biznesowe ustawienia systemowe, metodę pozwalającą w bardzo krótkim czasie zdiagnozować sedno problemu. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że nieświadome procesy wpływają na jakość naszych stosunków międzyludzkich.

Tutaj wybrane metody wg wymienionych wymiarów uczenia się:

  • WYMIAR KOGNITYWNY: wykład, prezentacje multimedialne, referaty, praca indywidualna, praca z wideo i audio.
  • WYMIAR AFEKTYWNY: nauka przez doświadczenie, testy kulturowe, metody odroczonego wartościowania, ćwiczenia profesjonalnej samorefleksji, ćwiczenia na zmianę perspektywy, dyskusje moderowane, modelowanie, metody aktywnego słuchania i komunikacji bez przemocy (NVC).
  • WYMIAR ZORIENTOWANY NA DZIAŁANIE: analiza studium przypadków wraz z technikami critical incident, culture contrast study, culture assimilator, interaktywne gry interkulturowe, gry na role z elementami psychodramy, praca z filmem i analiza nagrania, gry symulacyjne i inscenizacje.
  • KREATYWNE METODY PRACY: metaplan, burza mózgów, mind-map, kapelusze deBono, metoda Disney’a, analoggraffiti.

Stosujemy również nowe, integralne podejście do szkoleń międzykulturowych, widzianych jako proces i ukierunkowanych na aktywne uczestnictwo. Nasze treningi zawierają elementy dotyczące wartości i etyki oraz zwracają uwagę na aspekty społeczne i uwarunkowania systemowe. Więcej informacji na temat naszego integralnego podejścia tutaj


SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE, KTÓRE MOGĄ WAS RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

 

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNIESIE – OFERTA

OBSŁUGA KLIENTA ZAGRANICZNEGO – OFERTA

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W KONTEKŚCIE KULTUROWYM – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE WE WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ – OFERTA

INDIE – WSPÓŁPRACA MIĘDZYKULTUROWA – OFERTA

MIĘDZYKULTUROWE TRENINGI TRENERSKIE – OFERTA

TRENING INTEGRACYJNY – POLSKA – OFERTA

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy nadzieje, że zaproponowana tematyka oraz merytoryka szkolenia spotka się z Państwa uznaniem i nawiążemy współpracę, która przyniesie pożądane efekty. W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

 KONTAKT