Obsługa klienta zagranicznego

„Aby móc współpracować z ludźmi pochodzącymi z innej kultury, nie wystarczy zaakceptować ich jako partnerów kooperacji, zadbać o poprawną komunikację i zdobyć ich zaufanie. Należy też zrozumieć, jak widzą otaczający świat i co jest dla nich ważne” –  Jordan D. Lewis

Gospodarka globalna poza nowymi możliwościami, niesie ze sobą również nowe wyzwania. Możliwość swobodnego przepływu dóbr, kapitału, usług oraz czynników wytwórczych, stawia firmy przed wyzwaniem dostosowania cech produktu, marketingu i sprzedaży do gustów i preferencji klientów. Profesjonalna obsługa klienta to specyficzna forma komunikowania się dla osiągnięcia decyzji, takich które mogą być w sposób spójny akceptowane przez wszystkie strony. Proces szukania konsensu jest przy tym utrudniony poprzez różnicę występujące w naszych odmiennych formach komunikowania się, zwłaszcza jeśli klienci pochodzą z różnych kręgów kulturowych. Obok braku znajomości zasad komunikacji i barier językowych jako podstawę problemów w kontaktach międzyludzkich uważa się brak istnienia wspólnych, powszechnie przyjętych sposobów odczytywania informacji, brak wrażliwości na odmienności, a w przypadku kontaktów zagranicznych również pełny uprzedzeń obraz obcego. Pociąga to za sobą określone konsekwencje zarówno w obsłudze klienta, w pracy zespołu, jak i w zarządzaniu i to nie tylko w tym przekraczającym granice kulturowe.

 

 klient zagraniczny


CEL SZKOLENIA

Nasze szkolenie: „Obsługa klienta zagranicznego” ukierunkowane są nie tylko na poznanie metod profesjonalnej obsługi klienta, chodzi przede wszystkim o wyszkolenie i uzyskanie trwałej zmiany zachowań komunikacyjnych pracowników. Stąd celem szkolenia jest dostarczenie umiejętności ułatwiających profesjonalną prezentację firmy oraz samego siebie, w dalszej kolejności podniesienie umiejętności związanych ze sprzedażą produktów lub usług oraz podniesienie efektywności pracy zespołu w celu ułatwienia pracy z klientami i zwiększenie zaufania klientów do firmy. Uczestnicy poznają również najważniejsze aspekty komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej oraz podstawowych zasad retoryki ciała i gestykulacji w kontekście międzynarodowym. A dla zespołów wirtualnych mamy dodatkowy moduł dotyczący specyfiki komunikacji wirtualnej (mail, telefon, wideo-konferencje etc.).


ZAKRES SZKOLENIA

  • Poznanie efektywnych modus operandi obsługi klienta, w celu nabrania pewności podczas zawierania transakcjach zagranicznych.
  • Poznanie różnych technik negocjacyjnych oraz sposobów ich dostosowania do przyjętej strategii negocjacyjnej partnerów pochodzących z odmiennych kulturowo środowisk.
  • Poznanie różnych zachowań komunikacyjnych i efektywnych sposobów komunikacji w środowisku międzynarodowym.
  • Poznanie podstawowych aspektów komunikacji interkulturowej i odmiennych standardów kulturowych wybranych krajów oraz zapoznanie się z odmiennymi stylami zachowań kontrahentów z krajów Europy Wschodniej (Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, z naciskiem na Rosję),
  • Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Anglia, Szwecja, Holandia) oraz z Azji (Chiny, Japonia, Korea).
  • Poznanie zasad etykiety biznesu międzynarodowego oraz elementów protokołu w biznesie. Nabycie umiejętności dostosowania odpowiednich zachowań do konkretnych sytuacji w kontekście międzynarodowym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy będą w stanie zrozumieć i zaakceptować odmienne skrypty kulturowe i odmienne reguły gry swoich kolegów i partnerów. Pozwoli im to dużo łatwiej osiągać zamierzone cele oraz unikać nieprzyjemnych sytuacji i nieporozumień utrudniających wspólne interesy. Poza tym wykształcą w sobie świadomość kulturowego uwarunkowania własnego sposobu postrzegania świata i poznają kulturowe uwarunkowania innych. Zdobędą kompetencje działania w kontekście wielokulturowym – suwerennie i odpowiednio do sytuacji, uwzględniając specyfikę ich branży zawodowej, metod komunikacji i charakteru współpracy.

 


METODY

MetodyTo co nas wyróżnia to wykorzystywane przez nas innowacyjne metody nauczania, oparte na teorii integralnej i holistycznym podejściu do uczącego się, dostosowywane do tematu, do poziomu wiedzy uczestników i celu szkolenia. Przy czym samopoznanie, rozwój uczącego się oraz jego refleksja nad sobą i światem stanowi dla nas punkt wyjścia. Szkolenia prowadzimy innowacyjnie z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Ważnym elementem naszych szkoleń są praca z filmem i video-feedback, dająca uczestnikom możliwość wypróbowania i sprawdzenia nabytych umiejętności. Poza tym stosujemy biznesowe ustawienia systemowe, metodę pozwalającą w bardzo krótkim czasie zdiagnozować sedno problemu. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że nieświadome procesy wpływają na jakość naszych stosunków międzyludzkich.

Tutaj wybrane metody wg wymienionych wymiarów uczenia się:

  • WYMIAR KOGNITYWNY: wykład, prezentacje multimedialne, referaty, praca indywidualna, praca z wideo i audio.
  • WYMIAR AFEKTYWNY: nauka przez doświadczenie, testy kulturowe, metody odroczonego wartościowania, ćwiczenia profesjonalnej samorefleksji, ćwiczenia na zmianę perspektywy, dyskusje moderowane, modelowanie, metody aktywnego słuchania i komunikacji bez przemocy (NVC).
  • WYMIAR ZORIENTOWANY NA DZIAŁANIE: analiza studium przypadków wraz z technikami critical incident, culture contrast study, culture assimilator, interaktywne gry interkulturowe, gry na role z elementami psychodramy, praca z filmem i analiza nagrania, gry symulacyjne i inscenizacje.
  • KREATYWNE METODY PRACY: metaplan, burza mózgów, mind-map, kapelusze deBono, metoda Disney’a, analoggraffiti.

Stosujemy również nowe, integralne podejście do szkoleń międzykulturowych, widzianych jako proces i ukierunkowanych na aktywne uczestnictwo. Nasze treningi zawierają elementy dotyczące wartości i etyki oraz zwracają uwagę na aspekty społeczne i uwarunkowania systemowe. Więcej informacji na temat naszego integralnego podejścia tutaj


SZKOLENIA, KTÓRE RÓWNIEŻ MOGĄ WAS ZAINTERESOWAĆ:

ETYKIETA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNIESIE – OFERTA

OBSŁUGA KLIENTA ZAGRANICZNEGO – OFERTA

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W KONTEKŚCIE KULTUROWYM – OFERTA

KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE WE WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ – OFERTA

INDIE – WSPÓŁPRACA MIĘDZYKULTUROWA – OFERTA

MIĘDZYKULTUROWE TRENINGI TRENERSKIE – OFERTA

TRENING INTEGRACYJNY – POLSKA – OFERTA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy nadzieje, że zaproponowana tematyka oraz merytoryka szkolenia: „Obsługa klienta zagranicznego” spotka się z Państwa uznaniem i nawiążemy współpracę, która przyniesie pożądane efekty. W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

 KONTAKT