18/06/2013

integralne podejście

Wiedza w obecnych czasach ma charakter globalny. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii, cała ludzka wiedza jest nam dostępna. Wiedza, doświadczenia, mądrości i refleksje wszystkich wielkich cywilizacji – przedmodernistycznych, modernistycznych i postmodernistycznych – jest otwarta dla studiowania przez każdego. Teoria Integralna to próba zebrania tego wszystkiego, co różnorodne kultury mają do powiedzenia o ludzkim potencjale – o rozwoju duchowym, psychologicznym, socjalnym i znalezienia kluczowych elementów ludzkiego rozwoju, bazując na całej dostępnej aktualnie wiedzy. Integralna mapa używa wszystkich znanych systemów i modeli ludzkiego rozwoju – od starożytnych sag i szamanów, po współczesne przełomowe odkrycia nauk kognitywnych – i ekstrahuje z nich 5 prostych czynników, które stanowią najistotniejsze elementy wpływające na ewolucję człowieka.

„Mam jedną zasadę: każdy ma rację. Mówiąc dokładniej, wszyscy – w tym również i ja – mają swój ważny fragment prawdy, i wszystkie te kawałki muszą być uhonorowane, docenione i zintegrowane”-
 Ken Wilber, Collected Works.


NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY TEORII INTEGRALNEJ

• Model AQAL – opisujący wszystkie ćwiartki, poziomy, linie, stany i typy.
• Etapowość rozwoju świadomości zarówno indywidualnej jak i zbiorowej.
• Duchowość człowieka.

 

Bildschirmfoto 2016-03-17 um 16.44.43

Zgodnie z Teorią Integralną istnieją 4 podstawowe wymiary lub perspektywy, przez które doświadczamy świata: subiektywna, intersubiektywna, obiektywna oraz interobiektywna. Cztery ćwiartki (kwadranty) rzeczywistości wyłaniające się z tego podziału: „ wnętrze i powierzchnia, indywidualna i zbiorowa, są wg Wilbera jednym z najprostszych znanych nam rozróżnień. I wedle takich rozróżnień właśnie model AQAL tworzy mapę rzeczywistości, która składa się z:

  • rzeczywistości ujmowanej subiektywnie, od wewnątrz, ćwiartki tzw. Lewej Ręki indywidualnej – intencjonalnej (Górna Lewa)
  • kolektywnej: ćwiartki kulturowej (Dolna Lewa)
  • rzeczywistość ujmowana obiektywnie od zewnątrz (powierzchniowo): ćwiartki tzw. Prawej Ręki indywidualnej – behawioralnej (Górna Prawa)
  • społecznej (Dolna Prawa).

Bildschirmfoto 2016-03-17 um 16.45.23

Rzeczywistość zarówno obiektywna, jak subiektywna może być postrzegana indywidualnie (ćwiartki Górne – intencjonalna i behawioralna) jak zbiorowo (ćwiartki Dolne – kulturowa i społeczna). Jeśli ćwiartki Prawej Reki potraktujemy wspólnie jako zewnetrzną obiektywność otrzymamy tzw. Wielką Trójkę: Ja (Górna Lewa), My (Dolna Lewa), To (Prawa) lub self, kultura i natura Wielka Trójka jest odpowiednikiem odwiecznych wartości Piękna, Dobra i Prawdy.

,,Te trzy wymiary odgrywają ogromną rolę w sztuce, moralności i nauce, w Tym, co Piękne, Dobre i Prawdziwe, a także w ludzkiej jaźni, kulturze i naturze. Metodologia AQAL z założenia ma uwzględnić wszystkie fale egzystencji – począwszy od ciała poprzez umysł, duszę aż do ducha – gdyż wszystkie te fale ewoluują we wspomnianych już jaźni, kulturze i naturze’’ – Ken Wilber 


INTEGRALNA KOMUNIKACJA

Zadziwiający jest fakt, że każda rzecz, która się odbywa, w tym również komunikacja posiada wszystkie trzy wymiary, czyli może być rozpatrywana z punktu widzenia „ja” (czyli, jak ja osobiście widzę lub czuję to co się dzieje), z punktu widzenia „my” (czyli, jak zbiorowość widzi, to co się dzieje), oraz jako „to” (dotyczące obiektywnych faktów zachodzącego zdarzenia).

Bildschirmfoto 2016-04-27 um 12.36.56

Według tej logiki komunikacja integralna uwzględnia zarówno komunikację wewnętrzną (n.p. dialog wewnętrzyny) jak i zewnętrzną, międzyludzką, w kontekście jednostkowym jak i zbiorowym. Komunikacja międzykulturowa tymczasem podchodzi do komunikacji międzyludzkiej głównie z perspektywa ćwiartki kulturowej (Dolna Lewa). Chcąc myśleć jednak bardziej integralnie nie powinniśmy zapominać o innych perspektywach. Jürgen Habermas – niemiecki socjolog i filozof – w ramach racjonalności komunikacyjnej pośród czterech elementów strukturalnych wyróznia potrójne odniesienie aktorów do świata oraz korespondujące z tym odniesienie do świata obiektywnego, społecznego i subiektywnego. Twierdzi on, że każde działanie komunikacyjne należy do czterech przestrzeni, z ich różnymi rodzajami uwarunkowań determinującymi efektywność w komunikacji w każdej z nich. W tym kontekście komunikacja jest na tyle prawdziwa na ile reprezentuje coś w świecie, (Górna Prawa), kiedy wyraża myśli lub odczucia nadawcy (Górna Lewa), opiera się na elementach powszechnie uznawanych w kolektywnej przestrzeni społecznej (Dolna Lewa). Jeśli uwzględnimy, że efektywność komunikacji zależy w dużej mierze od nadanych jej przez semantykę, zasady gramatyki czy składnię ram (Dolna Prawa), to otrzymamy cztery perspektywami modelu AQAL. Wypełnią one całość rzeczywistości komunikacyjnej i przez to każde spojrzenie, które tego nie uwzględnia jest zawężone, częściowe i fragmentaryczne.


Teoria Integralna być może wprowadzi ład w nasze doświadczenie, pozwali lepiej śledzić kierunek zmian, a także skuteczniej nimi kierować. Przerywając bowiem standardowy punkt widzenia otwieramy się na panoramę możliwości.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

Na życzenie przygotujemy odpowiednią ofertę. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontakt.