08/07/2017

coaching międzykulturowy

Coaching to indywidualna pomoc na drodze do pełnej realizacji zawodowej dla osób, które podjęły się nowych wyzwań związanych z pracą w obcym środowisku interkulturowym w formie face-to-face spotkań lub w formie distance learning via internet, wideo i audio konferencji. Celem procesu coachingowego jest poszerzenie świadomości klienta, przekroczenie i wyjście poza dotychczas znany teren oraz poszerzenie mapy rzeczywistości. Chodzi nam o pozytywny transfer w kontekstach, w których klient do tej pory nie uzyskał zadowalających rezultatów. W naszej pracy klient jest w centrum uwagi i pełni rolę eksperta we własnym życiu, planach i decyzjach. Naszą wiedzą i doświadczeniem pomagamy mu odnaleźć się w nowej dla niego rzeczywistości.

coaching

Coaching to spotkanie ekspertøw


PROGRAM COACHINGU

Program coachingowy składa ze ściśle określonej, uzgodnionej na początku liczby indywidualnych spotkań (zwykle około 6-8), wspierających indywidualną pracę klienta pomiędzy sesjami. Ponieważ każda osobowość ma swoje indywidualne potrzeby, to one decydują o programie i przebiegu coachingu.

PRZEBIEG COACHINGU

  • Tematy spotkań ustalane są indywidualnie pomiędzy klientem a coachem, mogą być one zarówno z obszarów osobistych, jak i ściśle dotyczących pracy.
  • Coach obserwując i rozmawiając z klientem wskazuje ewentualne obszary, nad którymi może lub powinna on popracować.
  • Wspólnie ustalane są cele spotkań i wyniki, które klient chce osiągnąć.
  • Podczas spotkań przewidziane są zadania domowe, w których klient stosuje wskazówki i przekazaną mu wiedzę przez coacha, po czym rozmawia na ten temat z coachem.
  • Czas trwania konsultacji wynosi od dwóch spotkań wzwyż, w zależności od potrzeb klienta.
  • Ponieważ ideą coachingu jest zachowanie intymności, nie ma przewidzianych raportów ze spotkań.

 


INTELIGENCJA KULTUROWA

Inteligencja kulturowa (CQ) to zdolność adaptacji do odmiennych realiów kulturowych. Wyrazem tej zdolności jest umiejętność wyłapywania różnic kulturowych, ich odpowiednia interpretacja oraz uwzględnianie pozyskanej wiedzy w przezwyciężaniu problemów wynikających z odmienności. Inteligencja kulturowa wspiera i buduje motywację do poznawania odmienności i do pracy z przedstawicielami innych kultur. Uwrażliwia na różnice, chroni przed stereotypowym postrzeganiem przedstawicieli innych społeczności, umożliwia samodzielne dochodzenie do zasad, przekonań i wartości, jakie zaszczepiły zagranicznym współpracownikom, kontrahentom, czy też klientom ich rodzime kultury. Inteligencja kulturowa daje podstawę, aby w sposób świadomy i umiejętny wykorzystywać tę wiedzę w kontaktach z nimi.

Bildschirmfoto 2016-03-14 um 16.35.21

Earley i Ang, wykorzystując wyniki swoich badań, stworzyli model inteligencji kulturowej, na który składają się trzy komponenty, określone przymiotnikiem i przypisane do części ludzkiego ciała:

  • poznawczy (głowa, czyli komponent poznawczy). umiejętność gromadzenia wiedzy na temat zasad i norm panujących w danej kulturze (kulturach). Menedżer, który chce dobrze funkcjonować w odmiennych realiach kulturowych, powinien wiedzieć, jakie wartości, cechy czy zachowania są w danym kręgu kulturowym cenione.
  • motywacyjny (serce, czyli komponent motywacyjny). Motywacja do poznania i zrozumienia odmiennych norm i wartości kulturowych oraz wynikających z nich zachowań. Adaptacja do nowych kulturowo warunków nieodłącznie wiąże się z radzeniem sobie z niepowodzeniami i przezwyciężaniem różnego rodzaju trudności.
  • behawioralny (ciało, czyli komponent behawioralny). Zdolność do szybkiego przyswajania zachowań i postaw typowych dla danego kręgu kulturowego. Samo zrozumienie zasad, według jakich rządzi się dana społeczność, nie wystarczy. Menedżer, który chce być dobrze odbierany w obcym dla siebie środowisku kulturowym, musi wykształcić umiejętność odpowiedniego zachowywania się w różnych sytuacjach społecznych.

Autorzy modelu podkreślają, że inteligencję kulturową da się i należy rozwijać poprzez odpowiednio dobrane programy treningowe skupiające się na wzmacnianiu poszczególnych składowych CQ.

 


METODY

W doBildschirmfoto 2016-03-14 um 16.35.54bie globalizacji, turbulentnego otoczenia i rozwoju przedsiębiorstw interakcje z innymi kulturami stają się zjawiskiem powszechnym. Dzięki sprawnemu zarządzaniu różnorodnością kulturową można osiągnąć wiele korzyści, uzyskując efekt synergii. Przysparza to niejednokrotnie wielu problemów menedżerom zarządzającym międzynarodowymi organizacjami. Ciągły wzrost przedsiębiorstw prowadzi do konieczności zweryfikowania dotychczasowych umiejętności menedżerskich. Elementem niezbędnym okazuje się posiadanie oprócz inteligencji emocjonalnej również inteligencji kulturowej, rozumianej, jako zdolność przystosowania się do odmiennych realiów kulturowych dzięki umiejętności zauważania różnic kulturowych i ich odpowiedniej interpretacji. Istotne jest zwrócenie uwagi na składowe komponenty inteligencji kulturowej (poznawczy, motywacyjny i behawioralny) oraz na możliwe sposoby ich rozwijania. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że osiągnięcie wysokiego poziomu inteligencji kulturowej nie jest procesem łatwym i szybkim, ale niezbędnym w procesie zarządzania różnorodnością kulturową.


COACHING INTEGRALNY

Poza tym w indywidualnej pracy z klientem wykorzystujemy efektywną metodę Coachingu Integralnego, która łączy doświadczenie i praktykę osób prowadzących z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie neurobiologii i neurolingwistyki, psychologii poznawczej oraz z najbardziej efektywnymi praktykami uczenia się. Opieramy się na najskuteczniejszych narzędziach coachingu strukturalnego i systemowego. Konkretne proponowane przez nas narzędzia to m.in.: analiza pola siły, metoda zmiany przekonań, macierz Eisenhowera, zasady Pareto, model Covey’a, określanie celów SMART, LAB-Profile, New Behavior Generator, Change History, Kotwice, Visual Squash, 6-Step-Reframing, transfer submodalitetów, Swish, Phast-Phobia itp.

Bildschirmfoto 2016-06-22 um 13.38.29


COACH

dr Anna Storck jest licencjonowany coachem integralnym i systemowym. Posiada akredytację MCC (Master Certified Coach) wydaną przez ICF (International Coach Federation). Klienci wysoce sobie cenią jej bezpośrednie podejście, pełen ciepła i humoru styl prowadzenia coachingu, a przede wszystkim jego skuteczność. Ona sama mówi, że coaching stał się jej życiową pasją a wspieranie innych w rozwoju osobistym, liderów w przywództwie i integralności wewnętrznej – misją życia. Rozumie doskonale biznes, obszar przywództwa i zarządzania, a potrzeby integralności wewnętrznej i balansu stały się udziałem w jej życiu.
Jej motto to: „Każdy ma racje w swoim świecie“” i kierując się ta maksymą zaprasza wszystkich chetnych do podróży do samego siebie. Dr. Storck prowadzi również warsztaty coachingu i kompetencji psychologicznych w firmie dla menedżerów i na studiach podyplomowych w renomowanych uczelniach oraz jest od lat mentorem w programie: Mentornig dla Kobiet Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą


HONORAR

Cena uczestnictwa w indywidualnym coachingu jest ustalana wspólnie odpowiednio do wstępnie uzgodnionej tematyki i liczby spotkań. Nie proponujemy podstawowej stawki godzinowej ani minimalnej liczby godzin coachingowych. Dr Anna Storck jest gorącym zwolennikiem tak zwanej ekonomii darów (gift economy), określanej również jako społeczność darówwspólnota darów, czy kultura darów. Nawiązuje ona do terminów znanych z antropologii oznaczających społeczność, w której relacje zależności między uczestnikami tworzone są w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr. Innymi słowy kultura darów to kultura, w której uczestnicy przekazują dobra posiadające wartość na poczet kształtowania dobrobytu swojej społeczności.  Udostępniamy więc całą naszą wiedzę i doświadczenie, ta abyś ty mógł się dalej rozwijać i tworzyć lepszy świat wokół siebie i wokół nas, a ty na pewno znajdziesz sposób, aby ten dar przekazać dalej. Polecamy książkę  Święta ekonomia Charlsa Einsensteina w której opisuje on wizje piękniejszego świata, który, jak podpowiadają nam nasze serca, jest możliwy. Jego święta ekonomia operuje na czterech poziomach: przedstawia fundamentalną analizę tego, co poszło nie tak z pieniądzem, opisuje piękniejszy świat oparty na pieniądzu i gospodarce innego rodzaju, objaśnia zbiorowe działania niezbędne do stworzenia tego świata oraz sposoby przeprowadzenia tych działań, i wreszcie zgłębia osobisty wymiar transformacji świata, zmiany tożsamości oraz istnienia, które nazywam “życiem w darze”.


ZAPYTANIE

W celu uzskania dalszych informacji i ustaleniu pierwszego spotkania prosimy o kontakt.

KONTAKT